Hướng dẫn
Tổng danh sách số hiện tại
  • Loại cam kết 7 (CK300 Giá 300,000 đ): 1.500TB
  • Loại cam kết 8 (CK250 Giá 250,000 đ): 1.000TB
  • Loại cam kết 9 (CK150 Giá 150,000 đ): 2.502TB
  • Loại tự do (Trả trước): 273.537TB
  • Loại tự do (Trả sau): 3.284TB

Bước 1: Chọn mức cam kết.

Bước 2: Chọn số theo qui ước sau:

  • Chọn theo đầu số: nếu bạn muốn tìm số có đầu số là 905 thì nhập 905*
  • Chọn theo số cuối: nếu bạn muốn tìm số có số cuối là 123 thì nhập *123
  • Chọn theo số giữa: nếu bạn muốn tìm số có 123 ở giữa thì nhập *123*
  • Chọn theo cả đầu số và cuối số: nếu bạn muốn tìm số có đầu số là 905 và cuối số là 123 thì nhập 905*123
  • Sử dụng dấu "*" để thay thế cho một dãy số

Bước 3: Nhấp nút Tìm Kiếm